PR, reklamní agentura, reklama - photodune 1118912 1 kopie - reklama, komunikační agentura, praha, česko - Kdo jsme a co umíme

Kdo jsme a co umíme

Marketingová komunikace

O Vašem produktu nebo službě víte všechno a chcete a potřebujete se podělit se o informace o vzniku, využití, výhodách a skvělé budoucnosti Vaší nabídky.

O efektivní a srozumitelné uspořádání a šíření užitečných informací o Vaší společnosti, nápadech, produktech a službách se postaráme my. Určíme Vaši cílovou skupinu na českém a slovenském trhu nebo na trzích dalších zemí Střední Evropy. Podrobně prozkoumáme a zjistíme potřeby cílové skupiny, rozdělíme ji na menší segmenty a operativně zareagujeme na požadavky každé z nich výběrem vhodného komunikačního kanálu.

Informace o Vašem produktu, společnosti, představitelích a úspěších tak budou mít konkrétního adresáta a Vaše firemní image bude každodenně pozitivně ovlivňována a utvářena.

Systematičnost, efektivnost, soustavnost a kreativitu při výběru komunikačních prostředků spolu s vysokou profesionalitou Vám zaručí tým Essential Communiation.

Organizace firemních akcí

Event management je jednou z oblíbených činností Essential Communication.Vědecké i praktické konference, semináře z různých oborů i veřejné přednášky, koncerty klasické hudby a hudební festivaly, charitativní akce, výročí i různá setkání organizujeme vždy s maximální důsledností, kreativitou a pozorností ke každému detailu. Každý host pořádaných eventů je pro nás jedinečný a důležitý a dostává se mi maximální a všestranné pozornosti. Zajistíme špičkové specialisty, promyšlený program a velkolepou show v dokonalém souladu s technickými požadavky a v rámci libovolného rozpočtu. A příjemnou povinností je zabezpečení promyšleného informačního doprovodu ke každé pořádané události.

Public affairs

Lidská společnost se bez vedení rychle mění v chaos. Umění vybudovat komunikaci se širokou škálou cílových skupin a dokázat odhadnout reakci na události každé jednotlivé z nich je úkolem náročným a mnohostranným, a proto pro nás velmi zajímavým. Essential Communication vidí svoji úlohu v zajištění konstruktivní komunikace s každou ze zainteresovaných skupin, vyslechnutí jednotlivých názorů a nabídce řešení vyhovující každé ze stran.

Social media marketing

Neuvěřitelná rychlost výměny informací a rozvoj informačních technologií způsobily bouřlivý rozmach sociálních sítí, které se samy staly prostředkem výměny masových informací a nahrazují svým uživatelům desítky tradičních novin, časopisů, televizních kanálů a internetových portálů. Uživatelé sociálních sítí přestávají být anonymní, demonstrují vlastní zájmy, preference a potenciál.

Evoluce sociálních sítí zdaleka nekončí, vývoj probíhá i nadále neuvěřitelnou rychlostí. Úkolem komunikačních specialistů Essential Communication je pozorovat a analyzovat tento rozvoj, využít jej ve svůj a klientům prospěch a předvídat další vývoj událostí.

Naši odborníci komunikace jsou jako ryby v oceánu sociálních sítí. Efektivně využíváme všech výhod nových komunikačních prostředků z hlediska šíření informací, ale i z hlediska získávání zpětné vazby. Jsme si vědomi toho, že sociální média budou i nadále růst a že potřebují specifický přístup. Rychlost reakce, stručnost, výrazné a kreativní sdělení – to jsou naše osvědčené metody práce s uživateli sociálních sítí.

Government relations

Vztahy se státem musí být oboustranně vyvážené a prospěšné. Podnikatelská sféra i společnost potřebuje vládu a vláda naopak potřebuje podporu podnikatelů i občanů.Výsledkem otevřené a přímé vzájemné komunikace je realizace projektů a programů, které jsou potřebné pro různé společenské skupiny. Vztahy se státními organizacemi představujícími výkonnou a zákonodárnou moc jsou velmi složité a vyžadují pečlivou pozornost k mnohým aspektům komunikace. Essential Communication již 15 let úspěšně zvládá mít v této oblasti přehled, analyzovat a předvídat události a projektovat reakci na ně.Tým našich odborníků a lídrů, kteří se různými způsoby podílejí na rozhodnutích kompetentních orgánů, se skládá ze stovek lidí. Vytváříme most mezi vládou a obchodní sférou, po kterém oboustranně proudí nápady a odkrývají se cesty pro jejich realizaci výhodnou pro všechny strany.

Krizový PR

Žijeme v neklidné době, která sebou přináší nutnost nestandardních a vysoce efektivních řešení krizových situací a jejich využití pro dosažení cíle. Specializací agentury Essential Communication je správné vyhodnocení rizika a využití krize ve prospěch klienta. Klademe důraz na nepřetržité sledování informací, jejich analýzu a interpretaci s využitím našich dlouholetých zkušeností. Na základě vyhodnocení pak provádíme operativní kroky s cílem změnit vývoj situace, využít ji v klientův prospěch nebo zabránit negativnímu dopadu. Máme k dispozici efektivní nástroje umožňující rychlé šíření důležitých zpráv a informací. Pro řešení krizové situace v dlouhodobé perspektivě připravujeme vícesložkové komunikační kampaně a strategie, které realizujeme za stálé korekce činnosti v závislosti na aktuálních změnách situace.Vytváříme velmi kvalitní a zajímavé podklady, které cílová média ochotně a rychle publikují. Tématu vždy věnujeme maximální pozornost. jdeme do hloubky a snažíme se najít to podstatné v přílivu informací.

Analýza a monitoring

Každodenní monitoring českých a slovenských médií podle desítek klíčových slov nám umožňuje získat dokonalý přehled o dění ve Střední Evropě a operativně reagovat na případné změny a požadavky. Znalost kontextu událostí a různorodých informací je neocenitelná pro firmy nově vstupující na trh i pro lídry v oblastech, které jsou v centru pozornosti společnosti. Silnou stránkou analytického oddělení Essential Communication vycházející ze zkušeností agentury, je analýza politické situace v zemi, stavu ekonomiky a zákonodárných procesů, které mají potenciální vliv na stav trhu. Tento náš analytický základ pomáhá klientům budovat a upravovat komunikační strategii v závislosti na vnějších změnách s maximální efektivitou.

Sociální projekty

Realizací sociálních projektů dokazují naši klienti svůj zájem o současné problémy ve společnosti. Výběr zaměření a přípravu koncepce sociální aktivity klienta realizujeme na základě analýzy situace a jeho požadavků. Cílem těchto činností je posílení pozitivního image firmy, prohlubování důvěry v ni a zlepšování vztahů s vládou. Účast na sociálních projektech je účinná i v interní komunikaci, přispívá k posílení kolektivního ducha zaměstnanců společnosti.Pro Essential Communication je velmi přirozená podpora idejí nesouvisejících se ziskem, ale s aktuálním děním ve společnosti. Několikrát během roku organizujeme vlastní sociální aktivity a jsme ochotni podpořit jakékoliv nápady. S radostí zajistíme informační podporu, fundraising, hledání partnerů a účastníků projektu.

Monitoring činnosti firem

Tato služba zajistí permanentní sledování aktuálních změn, hospodářských úspěchů a výsledků u Vámi definovaných firem. Pravidelné monitorování aktivit a událostí formou reportů a oznámení mailem bude nepostradatelným pomocníkem v rozvoji Vaší společnosti a jejích obchodních vztahů. Služba velmi usnadní interní analýzy organizace a zpřehlední situace na vnitřních a vnějších ekonomických trzích.

Leave a comment